DIN 31 AUGUST – ÎNSCRIERI ÎN ETAPA A II-A LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

1 august 2018

Etapa II de înscriere / admitere pentru învăţământul dual pentru calificări de nivel 3:

 

 • 31 august și 3 septembrie 2018 completarea fișelor de înscriere la nivelul unității gimnaziale
 • 31 august; 3 – 5 septembrie 2018 înscrierea candidaților la secretariatul Colegiului Tehnic „Independența” Sibiu (str. Gladiolelor nr.2) pe baza fișei de înscriere
 • 5 septembrie 2018 afișarea listei candidaților înscriși și a graficului de desfășurare a probei suplimentare de admitere (dacă este cazul)
 • 6 septembrie 2018 desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă este cazul)
 • 7 septembrie 2018 înmatricularea candidaților declarați admiși la secretariatul unității și afișarea listei finale a candidaților pe domenii și calificări profesionale

 LA URMĂTOARELE CALIFICĂRI PROFESIONALE AU RĂMAS 34 DE LOCURI DISPONIBILE :

 • Sculer matrițer …………………………………………………….. 13 LOCURI
 • Electromecanic utilaje și instalații industriale …………. 4 LOCURI
 • Operator la mașini cu comandă numerică……..……....17 LOCURI

 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE / ETAPA II

Condițiile în care NU SE SUSȚINE proba suplimentară de admitere

Admiterea se realizează fără probă suplimentară de admitere în cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ (ADICĂ 34 LOCURI!!!).

În această situație admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20%.

Calculul mediilor de admitere:

MAID = MA = (20 x ABS + 80 x EN) / 100

unde:

MAID = media de admitere în învăţământul dual;

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a (pentru cei ce nu au participat la EN se consideră EN = 1,00).

Media de admitere în învăţământul dual se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul în care 2 sau mai mulți candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 1. media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
 2. media generală de absolvire a claselor V – VIII.

Condițiile în care SE SUSȚINE proba suplimentară de admitere

Proba suplimentară de admitere se susține doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ (RESPECTIV MINIM 40 CANDIDAȚI!!!). În acest caz admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

Calculul mediilor de admitere

MAID = (70 x MA + 30 x PSA) / 100

unde:

MAID = media de admitere în învăţământul dual;

MA = media de admitere calculată la punctul a);

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

Media de admitere în învăţământul dual se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul în care 2 sau mai mulți candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 1. media probelor suplimentare de admitere;
 2. media generală obţinută la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
 3. media generală de absolvire a claselor V – VIII.  

Modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere / etapa II

5 septembrie 2018 se decide și se afișează această decizie, cu referire la conținutul probei suplimentare de admitere, respectiv: dacă se susține sau nu; în ipoteza că se susține, dacă se susține un test scris din matematică sau un interviu după o programare afișată în data de 05.09.2018.

Dacă se decide proba suplmentară de admitere / test la matematică:

6 septembrie 2018 afișarea repartiției în sălile de examen a candidaților care participă la proba suplimentară de admitere (dacă este cazul)

6 septembrie 2018 desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă este cazul)

            ora 9:00 – 9:30 candidații intră în sălile de examen; accesul în sălile de examen se face numai pe baza actului de identitate sau a certificatului de naștere

            ora 9:30 – 10:00 candidații completează câmpurile obligatorii din foile de examen

            ora 10:00 – 11:00 desfășurarea probei suplimentare de admitere

ora 11:30 afișarea baremului probei suplimentare de admitere

6 septembrie 2018 afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere

7 septembrie 2018 înmatricularea candidaților declarați admiși la secretariatul Colegiului Tehnic „Independența” Sibiu, prin depunerea dosarelor de înscriere, ridicarea fișelor de înscriere de către candidații declarați respinși precum și de către cei care renunță la locul ocupat în învățământul dual

Afișarea listei candidaților ÎNMATRICULAȚI și a locurilor rămase NEOCUPATE