Descriere meserii

Electromecanicul utilaje şi instalaţii industriale efectuează operaţii de prelucrare mecanică,măsoară mărimi neelectrice și electrice,reprezintă piesele și instalațiile utilizând desenul tehnic, realizează circuite electrice,utilizează echipamentele electrice şi de automatizare în instalații electromecanice, asamblează componentele maşinilor şi sistemelor mecanice, utilizează și reglează sistemele electro-hidropneumatice în instalaţii, realizează lucrări de mentenanţă pentru utilaje şi echipamente electrice din instalaţii industriale, pune în funcţiune utilajele şi echipamentele industriale conform documentaţiilor tehnice.

Ce vei învăța?

 • Asiguri mentenanța echipamentelor și instalațiilor din punct de vedere electromecanic și software.
 • Depistezi defectele de funcționare ale echipamentelor și componentelor electrice.
 • Cunoști si interpretezi scheme electrice.
 • Realizezi montaj, service si suport tehnic pentru echipamente industriale.
 • Verifici din punct de vedere calitativ lucrările executate, efectuezi probele si pui in funcțiune lucrările executate.
 • Utilizezi elemente mecanice si de automatizare electronica, hidraulica si pneumatica.
 • Realizezi reglările necesare utilajelor pentru atingerea parametrilor stabiliți de lucru.

Operator la maşini cu comandă numerică asigură absolventului capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea şi deservirea specifică a maşinilor-unelte cu comandă numerică. Activităţile desfăşurate de acesta implică cunoaşterea maşinilor semiautomate şi automate destinate operaţiilor specifice, atât din punct de vedere funcţional cât şi a instrucţiunilor şi procedurilor de lucru aferente acestora, conform prevederilor din documentaţia tehnică. Activitatea implică atât primirea şi transmiterea de informaţii de specialitate, realizarea pieselor finite care să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuţi cât şi lucrul în echipă, respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea muncii, a regulilor de protecţia mediului şi modul de acţionare pentru situaţii de urgenţă.

Ce vei învăța?

 • Rulezi programul CNC pe mașina cu comandă numerică conform instrucțiunilor de operare si cu specificațiile tehnice.
 • Pregătești materialele, sculele, dispozitivele necesare pentru mașini cu comanda numerica (CNC).
 • Încarci si manevrezi componentele cu ajutorul echipamentelor de ridicare si/sau transport in condiții de siguranță
 • Utilizezi documentația tehnica specifica calificări
 • Prelucrezi piese la mașini cu comanda numerică conform instrucțiunilor si specificațiilor tehnice
 • Măsori si verifici piesele folosind instrumente de măsură, conform cerințelor si specificațiilor tehnice.

Calificarea Sculer-matriţer asigură absolventului capacitatea de a executa lucrări specifice de sculărie (ajustare, găurire, filetare, tușare, finisare) și asamblează componentele de diferite complexităţi ale dispozitivelor, matriţelor, ștanţelor, modelelor metalice. Sculerul matriţer cunoaște elementele ce concură la realizarea operaţiilor în sine, interdependenţa lor, prin pregătirea sa profesională, este capabil să execute conform documentaţiei tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuţi.

Ce vei învăța?

 • Execuți operații de prelucrare si asamblare a materialelor pentru realizarea de scule, de dispozitive, verificatoare sau matrițe.
 • Execuți lucrări specifice de sculărie  (ajustaje, găurire, filetare, tușare a pieselor componente dintr-un dispozitiv de orice complexitate, matriță, stanță, model metalic complex, in vederea asamblării).
 • Depistezi defecte de exploatare ale dispozitivelor, matrițelor, ștanțelor, sculelor combinate si a altor ansambluri ce ți se prezintă spre recondiționare.
 • Ajustezi si montezi sculele, verificatoarele, matrițele de decupat, presat la rece si la cald.
 • Execuți probele funcționale si de omologare a sculelor  si dispozitivelor de verificare realizate
 • Ești capabil sa execuți conform documentației tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite sa se încadreze in parametrii de calitate prevăzuți
 • Cunoști noțiuni de desen  tehnic avansat fiind capabil sa folosești planurile din documentația tehnică a dispozitivelor sau matrițelor de realizat, a aparatelor de măsurare a cotelor (șubler, micrometru, comparator, etc.).